1. Ο χρόνος μίσθωσης του εξοπλισμού ορίζεται ανά ημέρα. Η χρέωση του μισθώματος γίνεται βάσει των ημερών και όχι των ωρών ενοικίασης, όπως προκύπτουν από τα δελτία αποστολής παραλαβής και επιστροφής του εξοπλισμού. Η χρέωση γίνεται σε ακέραιες ημέρες παραχώρησης και ασχέτως των ωρών μερικής χρήσης από το Μισθωτή, όπως προκύπτει από τον τιμοκατάλογο και από το δελτίο παραγγελίας / οικονομικής προσφοράς που φέρει την υπογραφή αμφοτέρων των συμβαλλομένων, και αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

2. Ο εκμισθούμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Εκμισθωτή με νόμιμο δελτίο αποστολής και θα παραληφθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή μεταφορική εταιρεία του Μισθωτή, σε άριστη κατάσταση λειτουργίας από τη έδρα του Εκμισθωτή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως τις 18.00. Κατ’ εξαίρεσιν, παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής του εξοπλισμού εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Εκμισθωτή.

3. Ο εκμισθούμενος εξοπλισμός θα επιστραφεί με νόμιμο δελτίο αποστολής (επιστροφής) από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή μεταφορική εταιρεία του Μισθωτή, στην έδρα του Εκμισθωτή έως τις 18.00, κατά τις εργάσιμες ημέρες. Κατ’ εξαίρεσιν, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του εξοπλισμού εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Εκμισθωτή.

4. Ο Μισθωτής δηλώνει ότι ο εξοπλισμός είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλος για την επαγγελματική χρήση, για την οποία τον προορίζει.  Ο έλεγχος της άριστης λειτουργίας ή της καλής κατάστασης των μηχανημάτων, η παραλαβή, ή επιστροφή, η μεταφορά, η φόρτωση, εκφόρτωση, η καλή χρήση αυτών από εξειδικευμένο προσωπικό, η εγκατάσταση, ο χειρισμός, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, η ασφάλιση κ.λπ., αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και γίνεται με δαπάνες του Μισθωτή.

5. Από τη στιγμή που παραλάβει τον εξοπλισμό βάσει του σχετικού δελτίου αποστολής από τον Εκμισθωτή, ο Μισθωτής και κάθε τρίτος εξουσιοδοτημένος από αυτόν δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους μίσθωσης, τον τιμοκατάλογο, τον τρόπο χρέωσης, εξόφλησης και γενικής συνεργασίας, όπως ορίζονται στο παρόν και στα λοιπά σχετικά έγγραφα.

6. Ο Μισθωτής έχει πλήρως και εις ολόκληρον την αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημιά ή ατύχημα ή μερική ή ολική καταστροφή ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία (ακόμα και λόγω ανωτέρας βίας) του εξοπλισμού ή μέρους αυτού, οφείλει δε να ενημερώσει άμεσα τον Εκμισθωτή για κάθε τέτοιο συμβάν.

7. Ο Μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του το σύνολο του εκμισθούμενου εξοπλισμού για ποσόν ίσο προς την αξία τιμολογίων αγοράς του κατά παντός κινδύνου (απώλειας, πυρκαγιάς, φθοράς, κλοπής κ.ά.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία της Ελλάδος, επ΄ ονόματι του Εκμισθωτή. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού, ο Μισθωτής δικαιούται να ζητήσει από τον Εκμισθωτή πλήρη στοιχεία και όρια αξιώσεων για τον εξοπλισμό. Στην περίπτωση μη ασφαλιστικής κάλυψης λόγω έλλειψης ή πλημμελούς ή μη προσήκουσας ή μη επαρκούς για οποιονδήποτε λόγο ασφάλισης του εξοπλισμού, τότε την πλήρη αποζημίωση από την επέλευση οποιουδήποτε κινδύνου, αναλαμβάνει ρητά ο Μισθωτής, ευθυνόμενος ταυτόχρονα και για οποιανδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν επέλθει σε βάρος του Εκμισθωτή, όπως θα εκτιμηθεί από πραγματογνώμονα κοινής αποδοχής. Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του εξοπλισμού από ασφαλιστική εταιρεία υπόδειξης του Εκμισθωτή μας με τη συνακόλουθη επιπλέον χρέωση, εάν αυτό δηλωθεί εγγράφως από το Μισθωτή κατά την παραλαβή.

8.  Όλα τα αναλώσιμα που αφορούν στη λειτουργία του εξοπλισμού (καμένες λάμπες, λάδια, καύσιμα, ζελατίνες, ανταλλακτικά κ.λπ.) βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή και εξοφλούνται κατά την επιστροφή του εξοπλισμού στην έδρα του Εκμισθωτή.

9. Η εξόφληση της χρέωσης για την εκμίσθωση του εξοπλισμού γίνεται προκαταβολικά από το Μισθωτή, με μετρητά ή με χρήση τραπεζικής κάρτας ή με ισόποση κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον Εκμισθωτή. Σε περίπτωση μη προσήκουσας και πλήρους εξόφλησης του ποσού χρέωσης, δεν είναι εφικτή η παράδοση του εξοπλισμού από τον Εκμισθωτή και ακυρώνεται η μίσθωση, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις.

10. Ο Εκμισθωτής δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος, μόνον εφόσον έχουν υπογραφεί και αποσταλεί από το Μισθωτή η επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας / οικονομικής προσφοράς και του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης εξοπλισμού κι έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος τεχνικός ή μεταφορική εταιρεία για την παραλαβή του εξοπλισμού.

11. Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί και δίνει συγκατάθεσή του για τη νόμιμη επεξεργασία εκ μέρους του Εκμισθωτή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των τυχόν ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέσχε με τη ρητή συναίνεσή του στον Εκμισθωτή κατά την κατάρτιση του παρόντος και όσων τυχόν θα παράσχει κατά την εκτέλεση του παρόντος. Η ως άνω συγκατάθεση παρέχεται υπό τον ρητό όρο ότι τα ως άνω δεδομένα θα αποτελούν αντικείμενο νόμιμης και σύμφωνης με τον Ν. 2472/1997 και με τον Κανονισμό 2016/679 επεξεργασίας, για σκοπούς που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση του παρόντος και την εκπλήρωση των συνακόλουθων υποχρεώσεων του Εκμισθωτή έναντι του Νόμου (αστική, ασφαλιστική, φορολογική νομοθεσία).

12.  Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση και την ερμηνεία του παρόντος, θα επιδιώκεται να επιλυθεί από τους συμβαλλόμενους στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού. Σε περίπτωση που αυτός δεν θα είναι εφικτός, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.